INVITATIE DE PARTICIPARE

În atenția operatorilor economici interesați,

Asociatia Centrul de Analiza si Inovare Economico Sociala – CAIES cu sediul în localitatea Bucuresti, Calea Giulesti, nr. 23, ap. 17, sect. 6, având codul fiscal 31345166, inregistrata in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor din Bucuresti Judecatoria sectorului 6 sub numarul 146/26.11.2012, reprezentata prin dna Gospodaru Martizeta, (funcția) Presedinte, în calitate de beneficiar în cadrul proiectului „Tineri educati, formati si ocupati!”- POCU/991/1/3/154812,

Vă invităm să participați la achiziţia directa conform prevederilor Ordinului Ministerului Fondurilor Europene nr. 1284/ 08.08.2016, având ca obiect servicii de evaluare si certificare competente profesionale, conform specificatiilor tehnice pentru Proiectul „Tineri educati, formati si ocupati!”- POCU/991/1/3/154812.

Cod CPV:  80530000-8 Servicii de educare a adultilor si alte servicii de invatamant

Obiectul şi locul de implementare a contractului: ”servicii de evaluare si certificare competente profesionale”Locul – Regiunea Sud Est

2.Tipul şi durata contractului: contract de servicii de evaluare si certificare competente profesionale, durata: 2 (doua) luni, octombrie 2023-16.12.2023

3.Valoarea bugetata (Lei fara TVA):  total 84.000 lei.

Nr.

crt.

Denumire produs

/serviciu/lucrare

Cantitate (nr. persoane) Pret unitar lei fara TVA/luna Valoare lei fara

TVA

Valoare  TVA
1. Servicii de evaluare si certificare competente profesionale pentru 50 persoane conform activitatii A3.1 48 1.750 lei/

persoana

84.000 lei 15.960 lei
TOTAL valoare conform buget cu TVA inclus                99.960 lei

4.Pentru contractarea serviciilor va fi selectata oferta cu pretul cel mai scazut.

5.Documente de calificare:

Declaratie privind respectarea OUG 66/2011 privind conflictul de interese conform - Formular nr.1.

6.Propunerea tehnica va fi intocmita in asa fel incat sa asigure posibilitatea verificarii corespondentei acesteia cu specificatiile tehnice prevazute in descrierea obiectului contractului (specificatiile tehnice), (Nu exista formular anexat, ofertantii vor utiliza formulare proprii)

Ofertantul are obligaţia de a face dovada conformităţii serviciilor cu cerinţele solicitate, astfel:

va prezenta descriere detaliată a serviciilor de evaluare si certificare competente profesionale pentru 480 de persoane pentru urmatoarele ocupatii/calificari:

  1. lucrator comercial /lucrator in comert;
  2. ospătar (chelner) vanzator in unitati de alimentatie;
  3. instalator instalatii tehnico-sanitare;
  4. dulgher – tamplar – parchetar;
  5. zugrav, ipsosar, tapetar, vopsitor;
 1. va depune Autorizatii eliberate de ANC – Autoritatea Nationala pentru Calificari, pentru cel putin doua din programele de calificare solicitate mai sus, valabile la data depunerii ofertei. Ofertantul trebuie sa detina acreditare ANC ca evaluator autorizat sa organizeze programele de evaluare si calificare indicate la pct. 1 sau alte documente care demonstreaza ca programele de evaluare si certificare sunt autorizate ANC pentru competentele incluse in tematica de evaluare si certificare, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 si Ordinului nr. 468/2004 actualizate. Autorizatiile/documentele trebuie sa fie valabile la data depunerii ofertei si pe toata durata de executie a contractului de achizitie.
 1. va face dovada ca dispune de cel putin un evaluator de competențe profesionale in profilul sau specialitatea corespunzatoare programei de evaluare si certificare pentru fiecare dintre ocupatiile/calificarile descrise la pct.1, sens in care va prezenta diploma/certificatul de evaluator de competente profesionale, conform prevederilor legale in vigoare.
 2. se vor evalua si certifica 48 persoane din grupul tinta din cadrul proiectului din regiunea Sud – Est, durata procesului de evaluare este de minim 3 zile si nu trebuie sa depaseasca 30 de zile.
 3. se obliga sa respecte termenul de eliberare a certificatului de competente profesionale recunoscut de Ministerul Muncii si Ministerul Educaţiei, care atestă competenţele dobândite, in 30 de zile de la data declararii ca fiind competent de catre evaluator pentru fiecare ocupatie/calificare in parte.
 4. va furniza materialele necesare pentru sustinerea programelor de evaluare si certificare, cu respectarea reglementarilor prevazute in legislatia nationala in domeniul formarii profesionale a adultilor/evaluare si de certificare a competentelor profesionale.
 5. va depune extras din Registrul Asociatiilor si fundatiilor.
 6. va depune Certificat constatator din care sa rezulte ca are activat codul CAEN aferent aferent desfasurarii activitatii pentru care participa la achizitie, respectiv CAEN 8559.
 7. va depune contractul/acordul de asociere incheiat de ofertant cu o alta entitate, daca este cazul, in care trebuie sa se prevada in mod expres drepturile si obligatiile pe care si le asuma fiecare parte semnatara.
 8. fiecare parte semnatara a contractului/acordului de asociere va depune impreuna cu oferta documentele de calificare prevazute mai sus.
 9. alte informatii considerate semnificative de ofertant pentru evaluarea corespunzătoare a propunerii tehnice.

Procesul de evaluare are urmatoarele caracteristici:

 1. a) este voluntar;
 2. b) se raporteaza la standardul ocupational/standardul de pregatire profesionala;
 3. c) este independent de procesul de pregatire profesionala;
 4. d) dovada competentelor profesionale trebuie facuta prin aplicarea diferitelor metode de evaluare aplicate in diverse contexte si cu diferite ocazii;
 5. e) evaluarea trebuie sa fie independenta de educatia si formarea profesionala, ceea ce inseamna ca poate avea loc in afara unui program de educatie sau de formare;
 6. f) evaluarea fiecarei unitati de competenta trebuie sa se incheie cu un rezultat pentru candidat -„competent” sau „necompetent inca”.

 

Etapele de realizare a activitatii:

 1. inscrierea in procesul de evaluare si certificare a competentelor (cerere, documente

personale) – se vor inscrie 48 persoane, proces care revine beneficiarului achizitor;

 1. autoevaluarea (candidatul asistat de evaluator va realiza o autoevaluare a propriei

experiente de munca si va decide daca poate sa produca dovezi din care sa rezulte clar ca este competent).

 1. stabilirea unitatilor de competenta pentru care se solcita evaluarea.
 2. planificarea si organizarea procesului de evaluare.
 3. culegerea dovezilor de competenta (dovezi directe – produse efectiv in procesul de evaluare, conform standardului ocupational; dovezi prezentate de candidat – lucrari, proiecte, diplome, recomandari; dovezi suplimentare (solicitate de evaluator).
 4. inregistrarea si raportarea rezultatelor evaluarii (includerea in dosarul candidatului a tuturor dovezilor de competenta produse).
 5. eliberarea certificatului de competenta profesionala.

 

 

7.Propunerea financiara se va prezenta prin completarea Formularului 2 si a centralizatorului de preturi Formularul 3. Preţul ofertat se menţine ferm pe toata perioada de valabilitate a ofertelor si a derulării contractului.

 

 1. Adresa la care se transmite oferta:. Oferta se va transmite prin email la adresa office@caies.ro , sau in format fizic la sediul Asociatia CAIES din Bucuresti, Calea Giulesti nr. 23, ap 17 – cu subiect: “Oferta pentru servicii evaluare si certificare profesionala”- ID 154812, până în data de 16.10.2023, ORA 17:00” pentru criteriul „pretul cel mai scazut”.

Mail-ul cu oferta va contine: un exemplar documente aferente ofertei.

 

9.Perioada minima de valabilitate a ofertei: pana la 13.11.2023.


10.Data şi ora-limită de depunere a ofertei
: 26.10.2023, ora 17:00.

 

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la: Persoana de contact: MARTIZETA GOSPODARU-Presedinte, e-mail: office@caies.ro , telefon: 0745035567